فتوگرافی

همچنین داشتن تصاویر دقیق به جراح این امکان را می دهد که بتواند اصلاحات ظاهری بینی و فک بیمار را در حین جراحی بینی نسبت به فرم اولیه بینی و فک و همچنین حالت های مختلف چهره بیمار از زوایای مختلف انجام دهد. پس اصلی ترین فایده فتوگرافی بینی  کمک به فرم دهی بینی نسبت به تناسب با اجزای صورت در حسین جراحی زیبایی بینی میباشد.