سینوس درمانی بالیزر

مکانیسم اثر لیزر کم توان بر بافت : تحریک بیولوژیکی، اثرات ضد التهابی، اثر برروی سیرکولاسیون، تسریع ترمیم ، فعال نمودن سیستم ایمنی، افزایش جریان لنفاتیک و کاهش ادم.